נספח א – תוספות לשיעורים שקבעה ועדת המחקר באזורי עדיפות לאומי.pdf