תצהיר בדבר ניסיון מומחים טכנולוגיים – רשות החדשנות – אפי כשאני.pdf