מכרז מערכת להערכת עובדים-אישור קיום ביטוחים-נספח 5.pdf