תצהיר בדבר ניסיון מומחים טכנולוגיים2021 (חתום עוד).pdf