תצהיר מלא וחתום עבור הצגת חדשנות מעשית כמומחה טכנולוגי מאושר באתר רשות החדשנות 2021.pdf