תצהיר בדבר ניסיון מומחים טכנולוגיים _ראול גולדמן.pdf