מסמכי מכרז-שירותי השמה-מתוקן בעקבות שאלות ההבהרה.pdf