מועצה–2019 12 25–החלטה בכתב–תיקון מסלול 9 תנופה.pdf