מועצה–2019 12 25–החלטה בכתב–תיקון מסלול 29 מעבדות.pdf