(5)שיעור המועסקים בהייטק מתוך כלל המועסקים במשק-EXPORT.xlsx