נספח 4 – מסלול 4 – תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו.docx