נספח 3 לנהלי מסלול 4 – תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה התניית אישורים – שכר מינימום.docx