נספח 2 לנהלי מסלול 4 – הצהרות והתחייבויות המציע.docx