נספח 1 לנוהל מסלול 4 – 04.03.2021 – הצעה לקבלת זיכיון במסלול חממות טכנולוגיות החדש.docx