(4)יחס בין עובדי מחקר ופיתוח לעובדי מעטפת-EXPORT.xlsx