140120221-פרסום לפי תקנה 1ג לתקנות חובת המכרזים.pdf