מסמכי מכרז ליסינג-מעודכנים לאחר שאלות הבהרה בעקוב אחר שינויים.pdf