הסכם נספח למכרז הליסינג-מעודכן לאחר שאלות הבהרה בעקוב אחר שינויים.pdf