נספח 3 – בקשה להשקיע בתאגיד הזנק הפועל מכוח מסלול הטבה מס’ 1.docx