נספח א- 1 למסלול 36 – הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם.pdf