נספח ד’ למסלול קרן המו”פ – הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם – 21.10.2020.pdf