05.10.2020 – נהלי מסלול הטבה מס’ 45 – הכשרות הון אנושי לתעשייה .pdf