נספח 1 להליך תחרותי – מסמך בקשה לקבלת זיכיון – הקמה והפעלת מעבדה לחדשנות.docx