נספח 1 – טופס הצעת מועמדות למסלול הטבה מספר 43- עידוד השקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת הידע.docx