נספח ב’ – מסלול הטבה 1 – קרן המו”פ – הוראות לעניין העברת ידע – 17.6.2020.pdf