נספח ב-הוראות לעניין הסכום המירבי שישלם מקבל האישור_ארכיון 17.6.pdf