נספח ד’ – הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם – 13.04.2020.docx