2020.03-6 – מסמך הגשה לקול קורא קורונה (מסלול א’).docx