2020.03-4 – מסמך הגשה לקול קורא קורונה (מסלול ייצור מתקדם).docx