נספח ד- הצעת מחיר -רשימת מוצרים עיקריים הנרכשים בסופר.xlsx