נספח 4 – הצהרה בדבר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה-תיקון דצמבר 2019.doc