נספח 5 – התחייבות המציע למלא אחרי דרישת הוראות מסלול ההטבה-תיקון דצמבר 2019 9.9.2019.doc