נספח 7 – כתב התחייבות חתום על ידי מורשי החתימה של המעבדה לחדשנות.docx