נספח 2 – תצהיר מורשה חתימה של החברה המתמחה – תיקוני דצמבר 2019.docx