נספח 3 – תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו -תיקוני דצמבר 2019.docx