נספח ד’ – הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם – 28.8.2018.pdf