הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים-תחום מערכות-מתוקן לאחר שאלות הבהרה-261119.pdf