נספח 9 – דוח שנתי מפורט על פעילות מעבדה לחדשנות 9.9.2019.docx