נספח 7 – כתב התחייבות חתום על ידי מורשי החתימה של המעבדה לחדשנות 9.9.2019.docx