נספח 5 – התחייבות מורשה חתימה של המציע למלא אחרי דרישת הוראות מסלול ההטבה 9.9.2019.doc