נספח 4 – הצהרה בדבר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה 9.9.2019.doc