נספח 3 – תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו 9.9.2019.docx