הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים-בתחום מדעי החיים-מתוקן לאחר שאלות הבהרה-240919.pdf