הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים-תחום מערכות סופי – 050919.pdf