הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים-תחום מערכות סופי – 020919.pdf