הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים בתחום תוכנה סופי – 020919.pdf