הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים בתחום תקשורת ואלקטרוניקה סופי – 020919.pdf