הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים בתחום תקשורת ואלקטרוניקה סופי – 210819.pdf