הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים-תחום מערכות סופי – 210819.pdf