הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים בתחום תוכנה סופי – 210819.pdf